هنوز موضوع جدید انتخاب نشده؟ من نظرم سفر و گردشگریه
چون خودم با تور زیاد سفر می کنم و علاقمندم
آخرین بارم با تور گوا به این شهر رفتم