استروژن ، هورمونی است كه به طوراصلی درتخمدان خانمها تولید شده ، و سبب رشد قسمتهایی از پستان میشود ( بخصوص آن قسمتهایی كه رسپنور یا گیرنده استروژن دارند).تحقیقات متعدد دردرمان كانسرپستان باتجویز بلوك كننده های استرروژن یا كم كننده های تولید استروژن صورت گرفته است. بیشترین داروی ضد استروژنی كه به طور معمول به كارمیرود ، تاموكسی فن یا Novaldex میباشد كه معمولا برای 5سال به صورت قرص تجویز می گردد.

درخانهای بعد از یائسگی که نیاز به درمان هورمونی پیدا مکنند ، طبق تحقیقات جدید از دسته دیگر اینگونه داروها به نام مهار کننده های آروماتاز استفاده می شود ( مانند لتروزول یا فمارا ). در سال اخیر درمان در خانمهای بعد از یائسگی به سه سال تاموکسی فن و سپس سه سال لتروزول تغییر یافته است . و اگر بیمار پنج سال تاموکسی فن دریافت کرده توصیه می شود برای سه سال دیگر لتروزول استفاده کند .

تحقیقات نشان داده استفاده از تاموكسیفن به عنوان درمان ادجوانت ( درمان كمكی بعد از جراحی اصلی ) احتمال عود بیماری را كمتر كرده است . بررسی های اخیربه طورروشن نشان داده در بیماران با كانسر پستان در مرحله پایین صرفنظر از سن بیمار مصرف این دارو به او كمك می كند .تاموكسیفن را ممكن است در درمان كانسر متاستاتیك در موارد خاص نیز تجویز کرد .

تعدادی از بررسی ها افزایش خفیف در ریسك كانسر اندومتر رحم در مراحل اول ( كانسر جدار رحم ) در زنهایی كه تاموكسی فن مصرف میكنند را نشان داده است این احتمال در زنهایی كه بیش از 5 سال دارو مصرف كرده باشند افزایش بیشتری می یابد. كانسر اندومترمعمولا در مراحل خیلی اولیه تشخیص داده شده و با جراحی قابل ریشه كن شدن شدن می باشد . هر خونریزی واژینال غیر طبیعی ( كه معمولا اولین علامت كانسررحم است ) را با ید فورا به پزشك اطلاع داد .اثرات دیگر شامل افزایش وزن ، گر گرفتگی ، تغییرات خلقی ، و كاتراكت ( آب مروارید ) است .

رالوكسی فن دارویی شبیه به تاموكسی فن می باشد كه اثر استروژن را روی بافت پستان و كانسر پستان مهار میكند.درخانهایی که ریسک بالای کانسر پستان دارد تاثیر رالوکسفن در حال بررسی می باشد . در حال حاضر به عنوان درمان دارویی درخانمهایی كه كانسر پستان دارند توصیه نمیشود
در بعضی از خانمهایی كه بیماری به استخوان دست اندازی كرده ( متاستاز استخوان ) بعد از مصرف داروهای ضد استروژنی ( مانند تاموكسی فن ) ممكن است به طور موقت رشد تومور شعله ور شده و این عارضه به صورت درد و قرمزی در عضلات و استخوان و افزایش اندازه تومور را تظاهر کند ، كه معمولا بعد از چند روز این علایم از بین میرود.داروهر چند در ابتدا علایم را تشدید میكند ولی یك علامت خوب در پاسخ تومور به این داروها است و بهتر است در صورت امكان دارو قطع نشود و ادامه داده شود . اگر كلسم بیمار در اثر مصرف دارو هورمونی افزایش یابد نتوان انرا با درمان كنترل كرد داروی هورمونی باید قطع گردد .

آناستروزول یك داروی هورمونی دیگر است . برعكس تاموكسی فن ، كه به و سیله مهار رسپتور سرعت رشد كانسر را كم میكند ، آناستروزول آنزیمی كه برای تولید استروژن لازم است را مهار میكند .اناستروزول یك انتخاب جدید در خانمها با كانسر پستان پیشرفته است كه در تحت درمان با تاموكسی فن یابعد از آن بیماری رشد میكند . در تحقیقات اخیر اثر تاموكسی فن و آناسروزول در درمان كمكی یا ادجوانت كانسر پستان بررسی واثر انها با یكدیگر مقایسه می شود .
( magace ( megestrol acetate یك داروی دیگر هورمونی در درمان كانسر پستان پیشرفته است ، معمولا در بیمارانی به كار میرود كه كه به تاموكسی فن جواب نداده اند ویا بعداز مدتی كه جواب داده به آن مقاوم شده اند.
از داروهای هورمونی جدید ( letrozol ( femara می باشد .
روشها ی هورمونی دیگر در كنترول رشد كانسر پستان وجود دارد ولی تعداد انها كم است . اضافه كردن پروژستینها ( هورمون دیگری كه در پستان تولید می شود ) یا آندروژن ( هورمومن مردانه ) ممكن بعد از اینكه داروهای دیگر اثر نكند در درمان كانسر پستان پیشرفته به كار رود . عوارض جانبی بر اساس داروی مصرفی است ، اما با پروژ ستینها ، شایعترین عارضه جانبی احتباس مایعات است . آندروژنها سبب بروز بعضی از صفات مردانه مانند افزایش موهای صورت و صدای مردانه میشود .

اواوفوركتومی یك جراحی است كه هر دو تخمدان خانم خارج می شود. درخانم های قبل ازیائسگی این جراحی باعث خارج كردن منبع اصلی استروژن می گردد. اواوفوركتومی قبل از بكار گیری دارو های ضد استروژن به طور شایع انجام میشد . امروزه ، هنوز این روش گاها در زنهای قبل از سن یایسگی به كار میرود این جراحی در زنهای قبل از منوپوز كه شیمی درمانی شده و تاموكسی فن دریافت كرده اند غیر ضروری به نطر می رسد زیرا كموتراپی می تواند كار تخمدانها را كاهش داده و تولید استروژن را كم كند. اووفورکتومی می تواند به روش طبی با دارو نیز انجام شود .