نمودار
نمودار هیستو گرام تعدادی داده ی عددی ، نموداری است که شامل ستون مستطیلی است. هر ستون متناظر با یک بازه از اعداد ، مثلا [1,3)
است. ارتفاع هر ستون متناسب با تعداد داده های درون بازه متناظر آن ستون
است. در این مسئله شما باید برنامه ار بنویسید که نمودار هیستوگرام تعدادی
داده را رسم کند. داده ها در بازه ی [A,B] قرار دارند و نمودار در خروجی باید شامل دقیقا D ستون باشد. البته D در ورودی داده شده است و می دانیم B-A بر D
بخشپذیر است. ارتفاع هر ستون با تعداد داده هایی است که در بازه ی متناظر
آن ستون قرار دارند. اگر داده ای در مرز دو بازه قرار داشت ، فقط در درون
سمت چپی محسوب می شود. برای روشن شدن بیشتر مساله ، بی ورودی و خروجی
نمونه توجه کنید. اعداد تکراری ممکن است به عنوان داده بیایند. خود A و B هم ممکن است به عنوان داده بیایند.

ورودی

ورودی شامل تعدادی تست است و پس از آخرین تست خطی با چهار صفر آمده است. هر تست به این شکل است:

در خط اول ورودی ، به ترتیب N ، D ، A و B آمده اند. در N سطر بعدی اعدادی که باید نمودار آنها کشیده شود آمده اند. پس از هر تست(حتی تست آخر) یک خط خالی بگذارید. تمام داده ها در بازه ی [A,B] قرار دارند.

خروجی

قبل از چاپ نمودار در هر تست ، ابتدا خطی شامل "Case #x:" در خروجی بنویسید که در این عبارت به جای x ، شماره ی تست را بنویسید(x
لزوما یک رقمی نیست!!). سپس خروجی را مانند آنچه در خروجی نمونه آمده است
چاپ کنید. توجه کنید که باید پس از هر تست (حتی تست آخر) یک خط خالی چاپ
کنید.

محدودیت ها

N < =50 & N >= 2

A < B & B < 10000 & A>-10000ورودی نمونه خروجی نمونه
10 4 0 20

1

4

4

3

5

12

19

19

20

107 10 0 10

0

1

5

9

9

9

100 0 0 0
Case #1:|#

|# #

|# ##

|####

+ - - - -Case #2:| #

| #

| #

|# # # #

+ - - - - - - - - - -

(برای مشاهده بهتر خروجی و ورودی نمونه ، فایل PDF مساله را دانلود کنید)دانلود پاسخ سوالدانلود فایل PDF مساله