بحث جالبیه
خب ما تشکر میکنیم واسه وقتی ازشون گرفتیم
این مقدماتی ترن بخش فرهنگ اجتماعیه