تمامی نمودار های این پست اتو آپدیت هستند

ناهنجاري دماي سطح آب در مقياس جهاني

************************************************** ************************************************** ******************************************شاخص AO************************************************** ************************************************** ******************************************شاخص NAO************************************************** ************************************************** ******************************************

شاخص IOD
نمودار وضعیت فعلی نوسان شاخص دوقطبی اقیانوس هند IOD
پیشبینی تغیرات IOD در آینده
************************************************** ************************************************** ******************************************شاخص ENSOاگر درجه حرارت متوسط سطح دریا در منطقه " نینو 3.4 " برای مدت حداقل شش ماه متوالی 0.4 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای عادی باشد ، پدیده النینو ( فاز گرم ) به وقوع پیوسته است و به همین ترتیب ، اگر 0.4 درجه سانتیگراد پایین تر از دمای عادی باشد ، لانینا (فاز سرد) اتفاق افتاده است .

نمودار شاخص دماي سطح آب در ناحيه Nino 3.4 اين نمودار به صورت هفتگي آپديت مي شود. آخرين نرخ Nino 3.4 در بالاي نمودار نشان داده شده است.
اگر SOI از 8 + بیشتر شود شرایط لانینا حاکم است و اگر از 8 - کمتر شود شرایط النینو برقرار می باشد.

اين گراف به صورت روزانه آپديت مي شود. آخرين مقدار شاخص SOI را در بالاي نمودار مشاهده مي كنيد.


نمودار پیشبینی ENSO در ماه های بعد

وضعیت دمای آب ها در نواحی nino 1 - nino2 - nino 3 - nino 4 نسبت به نرمالمحل نواحی نینو در اقیانوس


************************************************** ************************************************** ******************************************شاخص PDO


نمودار مقادير شاخص PDO
************************************************** ************************************************** ******************************************شاخص مادن جولیان ( MJO )وضعیت فعلی
براي پيش بيني شاخص از 2 مدل استفاده مي شه:


1- GFS:


نمودار:
نقشه:

2- Statistical Models:نمودار:

نقشه: