کد زیر را در .htaccess قرار دهید:


فرض در این کد براین است که یک دامنه park شده را بروی یک subdomian با این کد Redirect کرد.

کد:
RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?parkdomain\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://maindomain/subdomain [L]
همچنین برای redirect کردن یک صفحه به صفحه دیگر از کد زیر استفاده نمایید:
کد:
Redirect /old-index.html http://www.mynewwebsite.com/foldername/new-index.html
برای تغییر مسیر کل یک وب سایت را از یک آدرس به آدرس دیگری:
کد:
Redirect 301 / http://www.mynewwebsite.com