نام کنسول : XBOX 360 Premium Jasper
تاریخ : 01/07/88
قیمت : 445 تومان

نام کنسول : Playstation 2
تاریخ : 01/06/88
قیمت : 145 تومان

نام کنسول : XBOX 360 Arcade (با مموری داخلی 512 و پاور های کوچکتر یا همون اسلیم)
تاریخ : 09/06/88
قیمت : 330 تومان

نام کنسول : XBOX 360 Elite Jasper
تاریخ : 01/07/88
قیمت : 410 تومان

نام : XBOX 360 Headset
تاریخ : 09/06/88
قیمت : 8 تومان
قیمت : 20 تومان
(دو مدل)

نام کنسول : XBOX 360 Elite Falcon
تاریخ : 01/06/88
قیمت : 430 تومان

نام کنسول : Nintendo Wii کپی شده انگلیسی
تاریخ : 02/06/88
قیمت 265 تومان

نام کنسول : Nintendo DS Lite
تاریخ : 5/4/88
قیمت : 178 تومان

نام کنسول : Playstation 3 40GB
تاریخ : 5/4/88
قیمت : 390 تومان

نام کنسول : PSP SLIM PIANO PACK
تاریخ : 5/4/88
قیمت : 205 تومان

نام کنسول : PSP SLIM-GOD OF WAR
تاریخ 5/4/88
قیمت : 245 تومان