بعد از تعاریف وشناخت کلی در مورد جودو و مبتکر آن اکنون جا دارد که قبل از هر چیز ی به شناخت تقسیم بندی تکنیکهای جودو بپردازیم.


بعد از تعاریف وشناخت کلی در مورد جودو و مبتکر آن اکنون جا دارد که قبل از هر چیز ی به شناخت تقسیم بندی تکنیکهای جودو بپردازیم . تکنیکهای جودو از ساده ترین شکل آن که از ایستادنها ، راه رفتنها و طرز نشت و برخاست وزمین خوردن گرفته تا تکنیکهای حیاتی آن همه با اصول دقیق و ظریفی طراحی شده وشیوه عمل آنها بطوریست که تکنیکهای مسابقاتی جداگانه وهمگی این فنون در مسابیقات بدون اینکه آسیبی به حریف برساند قابل اجراست .


تکنیکهای مربوطه به اجرای کاتا که روح جودو در آن به بیننده نشان داده می شود و ظرافتهای کاری و نمایشی بطور واضح و جالبی در آن وجود دارد .


بقیه در ادامه مطالب


تکنیکهای دفاعی و حمله ای که به آتمه وازا مشهور است و برای مواقع ضروری وحیاتی به کار رفته وصرفا دفاع شخصی می باشد و در مسابقات جودو این فنون کاربردی ندارد .


جودو در میان سایر ورزشهای رزمی دارای روح کاملا متفاوتی بوده وبسیار دقیق وحساب شده طراحی و به شیوه ای عمل می شود که از ابتدا حتی طرز نشت و برخاست و راه رفتن وغیره را تا مراحل عالی به جودوکار می آموزد و به گفته بزرگان این ورزش جودو مرگ ندارد.


در جودو بر خلاف سایر ورزشهای رزمی به نو آموز می آموزد که چگونه هنگامی که به زمین خورد طوری به زمین نزدیک شود که به او آسیبهای خطرناکی نرسد پس از چارت تقسیمات فنون جودو به معرفی تکنیکهای کلا سیک جودو می پردازیم . همانطور که قبلا در چارت توضیح داده شد تکنیکهای رایج و مسابقه ای وکلاسیک به دو دسته ناگه وازا و کاتامه وازا تقسیم می شود:


ناگه وازا به معنی تکنیکهای پرتابی و دارای ۶۷ تکنیک اصلی بوده که شرح ذیل می باشد:


ته وازا یا تکنیک دست ۱۵ تکنیک TE WAZA


کوشی وازا یا تکنیک کمر ۱۱ تکنیک KOSHI WAZA


آشی وازا یا تکنیک پا ۲۱ تکنیک ASHI WAZA


ماستمی وازا یا تکنیکهای پرتابی به پشت ۵ تکنیک MASUTEMI WAZA


یوکو سو تمی وازا یا تکنیکهای پرتابی به پهلو ۱۵ تکنیک YOKO SUTEMI WAZA


کاتامه وازابه معنی تکنیکهای گلاویزی و دارای ۲۹ تکنیک بوده که به شرح ذیل می باشد :


اوسای کومی وازا یا تکنیکهای نگه دارنده ۷ تکنیک OSAEKOMI WAZA


شیمه وازا یا تکنیکهای خفه کردن ۲۱ تکنیک SHIME WAZA


کانستسو وازا یا تکنیکهای دست شکن ۱۰ تکنیک KANSETSU WAZA


ته وازا = :TE WAZA


سوئی ناگه SEOI NAGE


تای توشی TAI OTOSHI


کاتا گروما KATA GURUMA


سو کوی ناگه SUKUI NAGE


اوکی اوتوشی UKI OTOSHI


سو می اوتوشی SUMI OTOSHI


اوبی اوتوشی OBI OTOSHI


سوی اوتوشی SEOI OTOSHI


یاما آراشی YAMA ARASHI


موروته گاری MOROTE GARI


کو جی کی تا اوشی KUCHIKI TAOSHI


کی بی سو گایش KIBISU GAESHI


او چی ماتا اسکا شی UCHI MATA SUKASHI


کو چی کایش KOUCHI GAESHI


ایپون سوئی ناگه IPPON SEOI NAGE


کوشی وازا = :KOSHI WAZA


اوکی گوشی Uki goshi


او گو شی o goshi


گو شی گروما Koshi guruma


تسوری کومی گوشی Tsurikomi goshi


هارای گوشی Harai goshi


تسوری گوشی Tsuri goshi


هانای گوشی Hana goshi


اوتسوری گوشی Utsuri goshi


اوشیرو گوشی Ushiro goshi


داکی آکه Daki age


سوده تسوری کومی گوشی Sode tsurikomi goshi


آشی وازا = ashi waza


د ی آشی هارائی Deashi harai


هیزا گروما Hiza guruma


ساسائی تسیوری کومی آشی Sasae tsurikomi ashi


اسوتو گاری Osoto gari


او چی گاری Ouchi gari


کوسو تو گاری Kosoto gari


کوچی گاری Kouchi gari


او کوری آشی هارائی Okuri ashi harai


اوچی ماتا Uchi mata


کو سو تو گاکه آموزش جودو Kosoto gake


آ شی گروما Ashi guruma


هارای تسیوری کو می آشی Harai tsurikomi ashi


او گروما o guruma


او سو تو گروما Osoto guruma


او سو تو او تو شی Osoto otoshi


تسو بامه گایش Tsubame gaeshi


او سو تو گایش Osoto gaeshi


اوچی گایشی Ouchi gaeshi


هانا ی گوشی گایش Hana goshi gaeshi


هارای گوشی گایش Harai goshi gaeshi


اوچی ماتا گایش Uchi mata gaeshi


ماستمی وازا = masutemi waza


تو مو ی ناگه Tomoe nage


سو می گایش Sumi gaeshi


اوراناگه Ura nage


هی کو می گایشی Hikikomi gaeshi


تاوارا گایشی Tawara gaeshi


یوکوسوتمی وازا = yokosutemi waza


یو کو او توشی Yoko otoshi


تا نی او توشی Tani otoshi


هانای مکی کومی Hane makikomi


سو تو مکی کومی Soto makikomi


اوکی وازا Uki waza


یو کو وا کاره Yoko wakare


یو کو گروما Yoko guruma


یوکو گاکه Yoko gake


داکی وا کاره Daki wakare


او چی ماکی کو می Uchi makikomi


کانی با سامی Kani basami


اوسوتو ماکی کومی Osoto makikomi


اوچی ماتا ماکی کومی Uchi mata makikomi


هارای ماکی کومی Harai makikomi


کاوازا گاکه Kawazu gake


او سا می کومی وازا = osaekomi waza


کزورو کساگاتامه Kuzure kesa gatame


کاتا گاتامه Kata gatame


کامی شیهو گاتامه Kami shiho gatame


کزورو کامی شیهو گاتامه Kuzure kami shiho gatame


یو کو شیهو کاتامه Yoko shiho gatame


تا ته شیهو گاتامه Tate shiho gatame


هون کساگاتامه Hon kesa gatame


شیمه وازا = shime waza


نامی جوجی جیمه Nami juji jime


گیاکو جوجی جیمه Gyaku juji jime


کاتا جوجی جیمه Kata juji jime


هادا کا جیمه Hadaka jime


او کوری اری جیمه Okuri eri jime


کاتا ها جیمه Kata ha jime


دو جیمه Do jime


سوده گروما جیمه Sode guruma jime


کاتا ته جیمه Kata te jime


ر یو تو جیمه Ryo te jime


تسو کو می جیمه Tsukomi jime


سان کا کو جیمه Sankaku jime


کانستسو وازا = kansetsu waza


اوده گارامی Ude garami


اوده هی شی گی جوجی گاتامه Ude hishigi juji gatame


اوده هی شی اوده گاتامه Ude hishigi ude gatame


اوده هی شی گی هیزا گاتامه Ude hishigi hiza gatame


اوده هی ش گی واکی گاتامه Ude hishigi waki gatame


اوده هی شی گی هارا گاتامه Ude hishigi hara gatame


آشی گارامی Ashi garami


اوده هی شی گی آشی گاتامه Ude hishigi ashi gatame


اوده هی شی گی ته گاتامه Ude hishigi te gatame


اوده هی شی گی سان کاکو گاتامه Ude hishigi sankaku gatame


فرید پولادی