پژوهشگران دريافتند كه با استفاده طولاني*مدت از اينترنت، تغييراتي در مغز ايجاد مي*شود كه يكي از آنها كاهش ماده خاكستري مغز در بعضي نواحي به ميزان 10 تا 20 درصد است. اين كوچك شدن را مي*توان با كاهش نيروي مهاري كه براي اجتناب از اعمال نادرست لازم است و همچنين كاهش خودآگاهي افراد از اهدافشان در ارتباط دانست. اما اين سوال پابرجاست كه اين تغيير واقعا بد است يا يك تغيير واكنشي براي سازگاري با كاري است كه از مغز كشيده مي*شود بنابراين نبايد آن را بد قلمداد كرد؟ البته تغييرات مغز معتادان اينترنتي، منحصر به ماده خاكستري نيست و ماده سفيد هم تغييراتي را از خود بروز مي*دهد. در تحقيقات انجام*شده، مشخص شد ماده سفيد در شيار پيرامون هيپوكامپ راست اين افراد افزايش يافته است. اين قسمت در تشكيل حافظه و بازيابي آن نقش دارد و طبيعي است كه در وبگردي كه به صورت موقت نيازمند به حافظه سپردن و بازيابي اطلاعات است، افزايش پيدا كند. از سوي ديگر بازوي خلفي كپسول داخلي چپ ماده سفيد كه در اعمال شناختي و اجرايي نقش دارد، در مغز معتادان اينترنتي نسبت به ساير قسمت ها كاهش نشان مي*دهد كه مي*توان آن را به كاهش نيروي تصميم*گيري آنها نسبت داد. در هر صورت لازم است تحقيقات بيشتري در اين زمينه انجام شود تا به سوالات بي*شماري كه در اين زمينه وجود دارند، پاسخ داده شود.