برای ایجاد صفحه خطای اختصاصی در کنترل پانل هاستینگ خود, لطفا وارد cpanel شده و بر روی error pages کلیک نمایید دامنه و یا subdomain مورد نظر خود را انتخاب نمایید. کد دلخواه html خود را درج نمایید, تغییرات پس از کلیک بر روی کلید save اعمال می شود.
در زیر برخی از خطاهای تعریف شده در زیر آمده

Client Request Errors
400 - Bad Request
401 - Authorization Required
403 - Forbidden
404 - Not Found
405 - Method Not Allowed
406 - Not Acceptable (encoding)
407 - Proxy Authentication Required
408 - Request Timed Out
409 - Conflicting Request
410 - Gone
411 - Content Length Required
412 - Precondition Failed
413 - Request Entity Too Long
414 - Request URI Too Long
415 - Unsupported Media Type

Server Errors
500 - Internal Server Error
501 - Not Implemented
502 - Bad Gateway
503 - Service Unavailable
504 - Gateway Timeout
505 - HTTP Version Not Supported

منبع:
خطای اختصاصی در cpanel وب هاستینگ