یک دوربین کنترل ترافیک (همچنین دوربین کنترل امنیتی خیابان، دوربین کنترل قوانین خیابانی، رادار عکس، دوربین کنترل سرعت، Gatso‌) یک ماشین جریمه کننده اتوماتیک است. این دستگاه شامل یک دوربین است که در کنار بزرگراه نصب شده و یا بر روی یک ماشین اجرایی برای شناسایی و آشکارسازی تخلفات غیرقانونی ترافیکی، نصب شده است. از جمله این کاربردها و مناطق مورد استفاده عبارتند از: شناسایی سرعت غیرمجاز، ماشین‌هایی که از چراغ قرمز عبور می‌کنند، استفاده غیرمجاز از مسیر ویژه اتوبوس، در کنار یک منطقه دریافت شارژ برای ثبت وسایل نقلیه در زمان‌های پیک ترافیک به منظور کاهش ترافیک و در دیگر مناطق.
آخرین سیستم‌های شناسایی اتوماتیک پلاک خودرو، برای شناسایی سرعت‌های متوسط بکار میروند و نگرانی‌هایی درباره از دست رفتن حریم خصوصی و اعطاء توانایی و قدرت به دولت‌ها برای اعمال و استقرار نظارت بیشتر و متمرکزتر بر حرکت وسایل نقلیه و همچنین به واسطه آن بر مالکان وسایل نقلیه، را نیز افزایش داده است.
• کنترل مسیرهای ویژه اتوبوس
برخی از دوربین‌های کنترل مسیرهای ویژه اتوبوس از یک سنسور نصب شده در خیابان استفاده می‌کنند، که دوربین تشخیص پلاکخودرو را فعال می‌سازد و این دوربین، شماره وسیله نقلیه را با لیست وسایل نقلیه مورد تائید مقایسه کرده و تصاویر دیگر وسایل نقلیه که در لیست موجود نباشد را ذخیره می‌کند. دیگر سیستم‌ها از یک دوربین نصب شده روی اتوبوس استفاده می‌کنند، برای مثال در لندن، مسیرهای قرمز را که توقف به هر منظور در آن‌ها ممنوع است،‌ ما‌نیتور می‌کند. (به غیر از تاکسی‌ها و دارندگان مجوز پارک برای افراد معلول‌).


دوربین کنترل چراغ قرمز
دوربین کنترل چراغ قرمز، یک دوربین کنترل ترافیکی است، که از وسیله نقلیه‌ای که به صورت غیرمجاز از چهار راه عبور کرده، در حالی که چراغ قرمز بوده است، عکس می گیرد. این دوربین، به وسیله عکس‌برداری اتوماتیک از وسایل نقلیه به جریمه نمودن رانندگان متخلف و آن‌هایی که از چراغ‌های راهنمایی تبعیت نمی‌کنند، کمک می‌کند. این سیستم، به طور مداوم سیگنال ترافیکی را مانیتور نموده و دوربین برای شناسایی هرگونه وسیله نقلیه‌ای که بیشتر از حداقل سرعت از پیش تنظیم شده در دستگاه را داشته باشد و در زمان مشخصی بعد از این که سیگنال چراغ راهنما، قرمز شد، وارد چهار راه شود، فعال می‌گردد.


اجرای محدودیت سرعت‌
دوربین‌های کنترل سرعت برای مانیتور نمودن، مطابق با محدودیت‌های سرعت استفاده می‌شوند که ممکن است روش‌های‌ Doppler, LIDAR ‌‌یا شناسایی اتوماتیک شماره پلاک خودرو را بکار ببرند.
دیگر سیستم‌های کنترلی نیز وجود دارند که مبتنی بر دوربین نمی‌باشند. سیستم‌های دوربین‌دار کنترل سرعت متحرک و یا ثابت که در زمان طی شده توسط وسیله نقلیه سفر بین دو یا تعداد بیشتری از سایت‌های دور از هم را اندازه‌گیری می‌کنند (از چندین صدمتر تا چندین صد کیلومتر‌)، دوربین‌های شناسایی شماره پلاک خودرو نامیده میشوند. (ANPR)‌
این دوربین‌ها زمان حرکت وسیله نقلیه در یک فاصله ثابت را اندازهگیری می‌کنند، و سپس سرعت وسیله نقلیه برای مسیر مذکور را محاسبه می‌نماید. از این رو این تکنولوژی از دوربین‌های مادون قرمزی که به یک کامپیوتر متصل هستند، برای خواندن‌ شماره ثبتی وسیله نقلیه و شناسایی آن در همان زمان (بطور هم‌زمان‌) استفاده میکند‌؛ بنابراین نام مالک به راحتی استنتاج می‌شود.

منبع : دوربین مداربسته