۱- خیلی درس (برای خواندن) دارم./ درس هایم سنگین است.
I have a lot of studies.

2- او خیلی درس خوان است.
He’s very studious.

3- قصد دارم در خارج ادامه تحصیل بدهم.
I’m going to continue my studies aboard.

4- چه روزی امتحان داریم؟
When is our exam?

5- فردا امتحان داریم.
We have an exam tomorrow.

6- دیروز معلم مان از ما امتحان گرفت.
Our teacher gave us an exam/ a test / a quiz yesterday.


۷- هفته گذشته امتحان پایان ترم (نهایی) دادیم.
We took our final exam last week.

(در زبان انگلیسی برای امتحان دادن (توسط شاگرد) از take an examو یا do/sit an examاستفاده میکنیم)

۸- دیروز امتحان دادیم.
We took/ did / sat an exam yesterday.

(برای امتحان گرفتن توسط معلم از gave an examاستفاده می شه.)

۹- دیروز معلم مان از ما امتحان گرفت.
Our teacher gave an exam yesterday.


10- در امتحان قبول / رد شدم. ( افعال passو failحرف اضافه نمی گیرن.)
I passed / failed my exam.