معرفی مقاله :
این مقاله نحوه ایجاد قابلیتی را می آموزد که ; ضوابط ********** کردن را از طریق یک فرم جدولی اکسس 2000 وارد کنید و دکمه ای بنام Query داشته باشید تا ********** اعمال شود.
این ********** 4 تکست باکس دارد بنام های txtFirstName, txtMiddleInitial, txtLastName, و txtSSN.جدول دیتابیس member نام دارد و فیلد هایی بنام های First, Mi,Last, و SSN دارد .
فانکشن AttachAnd برای ساخت جمله ********** کننده SQL استفاده میشود .
"First='David' and Last='Nishimoto'".

ساخت فانکشن :
Option Compare Database
Dim ssql
1- کاربر دکمه query را فشار داد
2-یا اینکه شما میتوانید یک دکمه برای رویداد exit قرار دهید.
Private Sub cmdQuery_Click()
BuildQueryCommand
End Sub
3- فانکشن BuildQueryCommand یک ********** با ضوابطی که از تکست باکس ها دریافت کرده میسازد
4 – قوانین ********** اعمال شد .
Private Function BuildQueryCommand()
sSQL = ""
Call AttachAnd("First", "'" & txtFirstName & "'")
Call AttachAnd("Mi", "'" & txtMiddleInitial & "'")
Call AttachAnd("Last", "'" & txtLastName & "'")
Call AttachAnd("SSN", "'" & txtSSN & "'")
Filter = sSQL
FilterOn = True
End Function
ضوابط چندگانه یا تکی را بررسی کنید
Single: "first='David'"
Multiple:"First='David' and Last='Nishimoto'"
Private Function AttachAnd(sField, sValue)
If sValue = "''" Or sValue = "" Then
Exit Function
End If
If Occurances(sSQL, "=") = 0 Then
sSQL = sSQL & sField & "=" & sValue
Else
sSQL = sSQL & " and " & sField & "=" & sValue
End If
End Function
رخدادهای یک طرح را در عبارت sql بشمارید
Private Function Occurances(sSQL, sOperator)
Dim offset
Dim iCount
offset = 1
While offset <> 0
offset = InStr(offset + 1, sSQL, sOperator)
If offset > 1 Then
iCount = iCount + 1
End If
Wend
Occurances = iCount