ک
تاب ColdFusionMXBible براي Join کردن بيش از دو جدول يک بانک اطلاعاتي راه حل زير را پيشنهاد مي کند:
SELECT
c.CompanyID,
c.CompanyName,
e.LastName,
e.FirstName,
e.Salary,
d.FullName,
d.RelationShip
FROM
Company c INNER JOIN Employee e
ON c.CompanyID = e.CompanyID
INNER JOIN Dependant d
ON e.SSN = d.SSNکه در بيشتر برنامه هاي Database Server درست عمل مي کند.
اما در بانکهاي اطلاعاتي Microsoft Access پيغام خطايي باتوضيح زير مي دهد :
Operator expected

من پس از يک کمجستجو در کتاب ها و پرسش از ديگران ، يک دوست آمريکايي من راه حل زير را پيشنهادداد. در اکسس در برخي قسمت ها وجو د پارانتز الزامي است با اينکه در انواع ديگربانک هاي اطلاعاتي نيازي به آن پارانتز ها نيست. يعني کد مورد نظر را بايد به صورتزير باز نويسي کنيم :

SELECT
c.CompanyID,
c.CompanyName,
e.LastName,
e.FirstName,
e.Salary,
d.FullName,
d.RelationShip
FROM
(Company c INNER JOIN Employee e
ON c.CompanyID = e.CompanyID)
INNER JOIN Dependant d
ON e.SSN = d.SSNو يک نمونه ي ديگر در اتصال ۴ جدول :
SELECT
cfarticle.id,
cfarticle.title,
cfarticle.description,
cfarticle.dateadded,
editorial.authorname as author,
categories.name,
levels.levelname
FROM
((cfarticle INNER JOIN categories ON cfarticle.category=categories.id)
INNER JOIN editorial ON cfarticle.author=editorial.id)
INNER JOIN levels ON cfarticle.skllevel=levels.id