مطرح کردن مشکلات خصوصی با راهنما

(توسط تلفن و ایمیل) در این بخش بطور اختصار بدون اسم بردن از شخص مشکل مطرح و پاسخ داده خواهد شد تا افرادی که چنین مشکلی داشتند راه حل آن را مطالعه کنند.
بالا