جملاتی از آنتوان دوسنت اگزوپری

Maryam

متخصص بخش ادبیات
معناي هر چيز در خودش نيست، بلكه در نوع برداشت ما از آن نهفته است.


آنتوان دو سنت اگزوپری
 
بالا