خداحافظ پاييز دل انگيز...

آسمان دریایی

متخصص بخش زبان انگلیسی
Message body

com.sancron.wallpaper.autumn_0.png
می روی؟؟؟؟؟؟


autumn.jpgبا اینکه تمام خاطراتم را درتو رکاب زده ام؟؟Autumn-dreams.jpg
با اینکه عریانی افکارم را به تک درخت تو هدیه کرده ام؟؟


autumn-poetry-fall-october.jpg
با اینکه قلم موی زرد بی تابیم برگ هایت را رنگ می زند؟؟


؟
autumn-leaves_363-361.jpg

با اینکه نمناک است برگ ها یت از اشک هایم؟autumn-girl-sidewalk_3300_600x450.jpg
می روی و می بری خش خش برگ هایی را که به زیر گام های کودکیم پنهان بود!!
Autumn.westonbirt.750pix.jpgمی روی و چتر سرخت هنوز خاطراتم را رنگ میزند......autumn-quotes-1.jpg
می روی با اینکه نیمکت تنهاییم را به تو هدیه داده امautumn_love_by_zanasoul-d2ytnck.jpgخداحافظ پاییزکم
 
بالا