كلید اولیه آزمون سراسری سال 1392

parisa

متخصص بخش
[h=3]گروه آزمایشی علوم تجربی

[h=3]گروه آزمایشی علوم انسانی

[h=3]گروه آزمایشی هنر

[h=3]گروه آزمایشی زبان خارجی

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور
 
بالا