تفاوت میان اصطلاح و ضرب المثل در زبان انگلیسی چیست ؟

وضعیت
موضوع بسته شده است.

BLaDe

متخصص بخش زبان
Difference between idiom and saying
تفاوت میان اصطلاح و ضرب المثل

An idiom is a phrase or group of words with a meaning that is not obvious from the individual words (for example, "rain cats and dogs", meaning "rain heavily"). Even if you know all the words (rain, cat, dog), you will probably not understand "rain cats and dogs" if you don't know the idiom. "Rain cats and dogs" is not a saying because it does not express a general truth.

یک اصطلاح یک عبارت یا گروهی از کلمات دارای یک مفهوم است که معنی و مفهوم آن
از کلمات جزء به جزء آن مشخص و آشکار و قابل فهم نباشد. (به عنوان مثال اصطلاح " rain cats and dogs " به معنی "بارش سنگین باران" ). حتی اگر شما معنی تمامی کلمات ( باران ، گربه ، سگ ) را هم بدانید ، احتمالا معنی اصطلاح
" rain cats and dogs " را در صورتی که این اصطلاح را ندانید متوجه نخواهید شد ، مگر اینکه این اصلاح را بلد باشید. " rain cats and dogs " یک ضرب المثل نیست ، زیرا یک حقیقت کلی را بیان نمی کند.


A saying is a short expression that expresses a general truth and contains advice or wisdom (for example, "once bitten, twice shy", meaning that an unpleasant experience makes us more careful the next time). If you know the words (once, bite, twice, shy) you can probably understand what this saying means. "Once bitten, twice shy" is not an idiom because it is understandable from the individual words.
یک ضرب المثل عبارتی است که حقیقتی کلی را بیان می کند و شامل نصیحت یا دانش و خرد است ( برای مثال ضرب المثل " once bitten , twice shy " به معنی اینکه یک تحربه ناخوشایند باعث دقت بیشتر ما در دفعه بعدی می شود ). اگر شما معانی کلمات را بدانید ( یک بار ، گاز گرفتن ، دو بار ، شرمنده ) احتمالا می توانید متوجه شوید که این ضرب المثل به چه معناست.
" once bitten , twice shy " یک اصطلاح نیست ، زیرا معنی و مفهوم آن از تک تک کلماتش قابل فهم است.

Source
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا