راه اندازی سیستم های جدید مشابه ترمز گیر خودرو

.River.

کاربر ويژه
دو سیستم AFSو ESP سیستم هایی با کارایی شبیه ABS هستند.
1539639_359.jpg
به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران ؛ شهرام آزادی معاون پژوهشی دانشکده مکانیک و عضو هیئت علمی گروه خودرو مکانیک گفت: آمار نشان داده است که در اروپا و آمریکا 40 الی 50 درصد آنها نیز از این سیستم استفاده می کنند.

وی افزود: دو سیستم AFS و ESP از سیستم های متداول خودرو است و در هنگامی که با خطا مواجه می شوند که در واقع این سیستم ها چرخ های ماشین را کنترل می کنند و سریع ترمز می گیرند و گاهی اوقات تفاضلی در چرخ های جلوی سیستم روی فرمان به وجود می آورد.

وی اظهار داشت: در واقع این سیستم ها فاقد ABS خودروهای معمولی عمل می کند و زمانی که راننده ترمز می کند این سیستم سریع ترمز را فعال می کند.
 
بالا