مشکل مخفی شدن گزینه pin this program from taskbar

بالا