اموزش زبان فرانسه

playful girl

کاربر ويژه
حروف الفبای زبان فرانسه و تلفظ آنها

زبان فرانسه 26 حرف دارد که به چهار نوع، یعنی حروف چاپی بزرگ و کوچک و حروف تحریری بزرگ و کوچک تقسیم می شود. در اینجا حروف چاپی بزرگ و کوچک و تلفظ آنها آورده شده است.


Les majusculeş typographieA B C D E F G H I J K L M
اِم اِل کَ ژی ای اَش ژ اِف اُ دِ ث بِ آ
N O P Q R S T U V W X Y Z
زِد ایگ رِک ایکس دوبل وِ وِ ئو تِ اِس اِق کو پ اُ اِن

حروف صدادار Voyelle

حروفی هستند که به تنهایی و مستقل تلفظ می شوند. این حروف عبارتند از : y , u , o , e , i , a

اگر در وسط جمله، در آخر کلمه قبل از حرف e یک Consonne (حرف بی صدا )باشد، بعد از آن حرف H یا یک از حروف صدادار باشد حرف e تلفظ نمی شود.


une ѐcole
grande universite
autre homme

حروف بی صدا Consonnes

حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار، تلفظ نمی شوند و شامل بیست حرف باقیمانده است.

تلفظ در زبان فرانسه Prononciation De La Langue Française

حرف A :

این حرف اگر با حروف مختلف ترکیب شود صدای ویژه ای می دهد.

ل ِ Lait صدای اِ ai
ژُ وژ Jauge صدای اُ au
مَانتو Manteau صدای اُ eau
پ ِ ی ِ Payer صدای اِی ay
ت ِ قَ وَ ی Travail صدای اَی ail

حرف A در ترکیب با حروف M وN صدای ( آ ) می دهد که به صورت تو دماغی تلفظ می شود.

آنْژْ :Angeآمْپلْ :Ample

ترکیب ai قبل از حروف M و N صدای ( آ ) می دهد و به صورت تو دماغی تلفظ می شود.

فَمْ : Faim پَنْ : Pain

اگر بعد از آن حرف E باشد تلفظ می شود.

لِنْ : Laine

حرف C :

Cهمیشه صدای ( ک ) می دهد

سَک : Sac

c در جلوی حروف ( y , i , e ) صدای (س) می دهد.

سُ سی : Ceci

اگر در جلوی آن حرف h باشد صدای (ش) می دهد.

مَ شین : Machine

اگر قبل از آن حرف T باشد صدای (چ) می دهد.

صدای چ Tch

حرف E :

صدای کوتاه اُ می دهد در ترکیب با حروف دیگر تلفظ ویژه ای دارد.

اَلِ Aller
اِتو آل ѐtoile صدای اِ : Er , Es , Et
اِ Est
پ ِ نْ Peine صدای اِ : Ei


در ترکیب با صدای U صدای E کشیده می شود.

بْ لُ Bleu
اُقُ Heureux

در ترکیب با N و M صدای ( آن ) می دهد.

آمْ پقَنْ تِ Emprunter
آنْتق ِ Entrer

در ترکیب با حرف Z صدای ( اِ ) می دهد.

ن ِ Nez
اَو ِ Avez

اگر E دارای علامت باشد صدای ( اِ ) می دهد.( ѐ و é و ê )

پِ قْ Pѐre
تِتْ Tête
تِ ل ِ وی زی یُن Télévison

حرف D :

در جلوی حرف J حرف D تلفظ نمی شود

ج Dj
جَنْ Djinn

حرف G :

همیشه صدای (گ) می دهد.

سی گَق Cigare

پس از حرف G اگر حروف ( I و Y و E ) بیاید صدای ( ژ ) می دهد.

ژی گُ Gigot
گَ قَژ Garage
ژیم نَس تیک Gymnastique

اگر بعد از آن حرف N بیاید صدای (نی ) می دهد و G تلفظ نمی شود

اِس پَنی اُل Espagnol

حرف H :

حرف H هیچگاه تلفظ نمی شود

حرف I :

اگر بعد از حرف I حروف M و N به تنهایی قرار گیرد صدای ( اَن ) می دهد ولی اگر بعد از N و M حرف صداداری بیاید دیگر صدای (اَن) نمی دهد و به صورت معمولی خوانده می شود.

شُمَن Chemin
لَپَن Lapin
لَ پین Lapine

حرف O :

صدای ( اُ ) می دهد. در ترکیب با حرف U صدای ( او ) می دهد. همچنین در ترکیب با I صدای ( او آ ) می دهد.

تُ Tôt
شُو Chou
موآ Moi

صدای ترکیبی :

PH صدای (ف) می دهد

تِلِفُن Téléphone

حرف Q :

حرف Q با ue صدای (ک) می دهد.

شَکْ Chaque

در دو واژه فرانسه استثناء بعد از Q حرف U نمی دهد.

سَنْ کْ Cinq
کُک Coq

حرف S :

حرف S همیشه صدای (س) می دهد.

پُست Poste

اگر حرف S بین دو حرف صدادار قرار گیرد صدای ( ز ) می دهد.

قُز Rose

حرف R :

R در فرانسه صدای (ق) می دهد

مِقْسی Merci

معمولا هنگامی که حرف T بعد از R قرار می گیرد صدای (خ) می دهد.

و ِخْت Verte

صدای ترکیبی :

ILL و EILL به ترتیب صدای ( ای ) و ( اِی ) می دهند.

فی Fille
اُق ِ ی Oreille

صدای ترکیبی :

Tio در زبان فرانسه صدای (سی) می دهد.

فِلی سی تَسی یُن Félicitations

نکته آخر :

شما کاراکترهایی را با خطوطی در بالا و پایین حروف دیده اید و حتما می پرسید پس اونا چی هستند؟!

در واقع اونها حرف نیستند بلکه Accents هستند و یکی از مهمترین تفاوت های انگلیسی و فرانسه در نوشتار را ایجاد می کنند.

Accent ها معمولا برای حروف صدادار هستند. گاهی اوقات Accent ها تلفظ حرف صدا دار را عوض می کنند و گاهی نه. تعدادی از Accent های حرف e را در زیر مشاهده می کنید:

(é (aigu accent
è grave accent

(ê (circumflex accent
ë diaeresis accent

البته Accent ها همیشه برای حروف صدادار نیستند و شما ممکن است به چیزی مثل این هم برخورد کنید:

(ç (The cedilla

 

playful girl

کاربر ويژه
در زبان فرانسه همه چیز مذکر (Masculin) و مونث(Feminin) دارد :

یعنی یک اسم ، یا مذکر است یا مونث که این امر کاملا حفظی است و قاعده خاصی ندارد.


به مرور زمان این کلمات برایتان جا می افتند و خودبخود آنها را مونث یا مذکر میشناسید

برای این امر : در مقابل کلمات مذکر از حرف تعریف LE (لُ ) و در مقابل کلمات مونث از حرف تعریف LA (لا) استفاده میشود ، به این مثالها دقت کنید :

ورزش Le Sport خانه La maison

تئاتر Le théâtre تلویزیون La Télévision

روزLe jour عکس La photo

پسرLe garcon شب La nuit

پدر Le père مادر La mère

برادر Le frère خواهر La sœur

بعضی از این کلمات دارای آکسان(accent) هستند :

کلا سه نوع آکسان داریم که برای کمک به تلفظ کلمات و بعضاً معنی آنها بکار میرود :

Accent AIGU eg. áآکسون اگو
Accent GRAVE eg. àآکسون گِقاو

Accent CIRCUMFLEX eg. âآکسون سیرکومفلکس

CEDILLA eg. çاین هم حرف سِدیل است(با صدای س)

 

playful girl

کاربر ويژه
حروف تعریف معرفه LE و LA هستند که بسته به جنسیت کلمه بکار میروند.

اما حروف تعریف نکره عبارتند از : UN و UNE که به ترتیب برای مذکر و مونث بکار میروند،
و برای جمع از DES استفاده میشود.

un homme (یک مرد) une femme(یک زن، زنی)
un garçon (یک پسر) une fille(یک دختر،دختری) un livre(یک کتاب) / une chaise(یک صندلی)
un jour(یک روز) / une nuit(یک شب، شبی)

un téléphone ------> des téléphones
une télévision -----> des télévisions

در ضمن باید بگویم که این s آخر کلمات جمع ، به تنهایی تلفظ نمیشود

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

playful girl

کاربر ويژه
میخوام راجع به افعال در زبان فرانسه صحبت کنم
میشه گفت که تقریبا سخت ترین قسمتشه

در زبان فرانسه ۳ گروه فعل وجود دارد
وارد جزئیات نمیشوم و به معرفی افعال گروه اول میپردازم :

افعال گروه اول(Premier groupe ) ، افعالی هستند که به ER ختم میشوند.صرف فعل این گروه از افعال قاعده مند بوده و راحت است.این افعال بسیار پرکاربرد و روزمره هستند.

برای مثال ، از مصدر (Parler) ، به معنی صحبت کردن (to Speak)، استفاده میکنیم.
صرف فعل(Conjugaison) آن به صورت زیر است:

Je Parle Nous Parlons
tu Parles Vous Parlez
il/elle Parle ils/elles Parlent

همانطور که مشخص ا ست، برای صرف فعل این گروه از افعال ، باید ER را از آخر مصدر حذف کرده و برای ضمایر مختلف شخصی، بترتیب حروف (e, -es, -e, -ons, -ez, -ent-) را به انتهای آن اضافه نماییم.

برخی دیگر از افعال این گروه عبارتند از :

adorer= to adore/ habiter= to live
aimer= to like/ jouer= to play
aimermieux= to prefer/ montrer= to show
chanter= to sing/ présenter=to introduce
chercher=to look for/ regarder=to watch
danser= to dance/ rencontrer= to meet (by chance)
demander=to ask /rester= to stay,remain
détester=to hate,to detest/ téléphoner=to telephone
donner=to give/ travailler= to work
écouter= to listen/ trouver= to find
étudier= to study
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

playful girl

کاربر ويژه
معنی فعل ها Acheter خرید کردن ..... Appeler صدازدن" نامیدن ..... Demander پرسیدن ...... Penser فکر کردن......regarder نگاه کردن.............Manger خوردن( لطفا زیاد نخورید برای بدنتون ضرر داره)........Danser رقصیدن (حالا همه دستا ببالا= ) .......

Présenter معرفی کردن.............pleurer گریه کردن...............jouer بازی کردن .نواختن.............
fumer سیگار کشیدن (که خیلی کاربدیه
93.gif
)..........marcher پیاده روی...........chanter آواز خواندن ........
Aider کمک کردن ( کمک کنبد کاره خوبیه) ...... ازدواج وازاین حرفا (بادا بادا مبارک بیدا ) Marier ....... اسکی بازی کردن Skier
 

admin

Administrator
عضو کادر مدیریت
با سلام
5 پست حذف شده ی این تاپیک توسط مدیر موقت بخش بازگشت داده شد.
هیچ دلیل قانع کننده ای جهت انجام این رفتار مدیریت دیده نشد.
ضمن معذرت از زننده ی پست ها از مدیر بخش درخواست میشود توضیحات مربوط را ارسال نمایند.

موفق باشید
 
بالا